ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

HELL ENERGY Magyarország ООД уважава правото Ви на поверителност и полага много усилия за защитата на личните Ви данни. Целта на тази декларация за обработване на данни е да предостави актуална информация по въпросите, свързани с обработването на данни, извършвано на този уебсайт и правата Ви като носител на данни.

 

HELL ENERGY Magyarország ООД напълно отговаря на изискванията и разпоредбите на приложимото законодателство за обработка на данни, в частност Общия регламент за защита на данните 2016/679 (GDPR), v както и Закон CXII. от 2011 г.

 

  1. ЗА КОНТАКТ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ

Hell Energy Store Kft.

Седалище:                            1062 Budapest, Andrássy út 126.

ЕИК на предприятието:             01-09-710935

Електронен адрес:                         [info@swisslaboratory.com]

(по-нататък за краткост: Обработващ данните)

  1. ЦЕЛ, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕТО НА ДАННИТЕ

Обработването на данните, извършвано от Администратора на данни, е представено в таблицата по-долу.

Цел на обработването на данните Засегнати данни Правно основание Продължителност на съхранение
Свързване/продължаване на комуникация, ако се свържете с нас (предоставяне на справки за продукта, искане на информация, установяване на договорни отношения) (i)      данни, необходими за идентификация на посетителя (напр. име, потребителско име);

(ii)    данни за контакт (напр. имейл адрес, телефонен номер, адрес);

(iii)  съдържание на комуникацията

Член 6, алинея 1, точка б) от GDPR – изпълнение на договора За времето, необходимо за осъществяване на целта на обработването на данните
Управление и защита на нашата бизнес дейност, услуги и уебсайт (включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, подпомагане на системата, изготвяне на отчети, съхранение на данни) (i)      анни, необходими за идентификация на посетителя (напр. име, потребителско име)

(ii)    данни за контакт (напр. имейл адрес, телефонен номер, адрес)

(iii)   технически данни.

Член 6 алинея (1) точка (е) от GDPR – законни интереси на Обработващия данни (развиване на нашата бизнес дейност, предоставяне на административни и информационни услуги, мрежова сигурност, предотвратяване на измами)

 

За времето, необходимо за осъществяване на целта на обработването на данните

Анализ на данни, необходими за развитие на уебсайта и услугата, извършване на дейности по изследване на пазара, укрепване/подобряване на връзките със и преживяванията на клиентите (i)      Технически данни

(ii)    данни за потребление

Член 6, алинея 1, точка (е) от GDPR – законен интерес на Администратора на данни (идентификация на клиентите, обновяване на информацията на уебсайта, подобрения, свързани с бизнеса, изготвяне на пазарна стратегия) За времето, необходимо за осъществяване на целта на обработването на данните
Влизане във връзка с Вас, изпращане на бюлетини (по електронна поща, чрез SMS, MMS и т.н.) относно продуктите и услугите на Администратора на данни или други лица, с цел да Ви правим предложения по отношение продукти/услуги, които могат да представляват интерес за Вас.

(i)      Данни, необходими за идентификация на посетителя (напр. име, потребителско име)

(ii)    контактни данни (напр. имвйл адрес, телефонен номер, адрес)

(iii)   данни, свързани с профила

Член 6, алинея 1, точка а) от GDPR – съгласие на засегнатото лице Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма да повлияе на законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие, предоставено преди съответното оттегляне. До оттеглянето на съгласието; или в течение на една година от последното действие, извършено по отношение на Администратора на данни
Показване на посочените от Вас известия и публикации в постове в социални мрежи, и общуване на тези онлайн платформи. (i)      Данни, необходими за идентификация на посетителя (напр. име, потребителско име)

(ii)   
контактни данни (напр. имейл адрес, телефонен номер, адрес)

Член 6, алинея 1, точкаа а) от GDPR – съгласие на засегнатото лице Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма да повлияе на законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие, предоставено преди съответното оттегляне. В случай на общуване член 6, алинея 1, точка е) от GDPR – законен интерес на обработващия лични данни (осигуряване на безпрепятствено общуване с клиентите) До оттеглянето на съгласието; но не по-дълго от пет години. По отношение на общуването – пет години
Изследвания на пазара, запитвания, свързани с проучвания на нивото на удовлетвореност, измерване на ефективността на маркетинговите кампании (i)      Данни, необходими за идентификация на посетителя (напр. име, потребителско име)

(ii)    контактни данни (напр. имейл адрес, телефонен номер, адрес)

(iii)   данни, свързани с профила

Член 6, алинея 1, точка (б) от GDPR – изпълнение на договора 3 години (Закон за защита на потребителите) § 17/A. ( алинея 7)
или 5 години
Спазване на задълженията, предвидени в Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарните злоупотреби (напр. водене на списъци, регистри) (i)     Самоличността на лицата, разполагащи с достъп до вътрешна информация

(ii)    használati adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (releváns ügyfelek meghatározása, weboldal naprakészen tartása, üzleti fejlesztések, piaci stratégia kialakítása) az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig
Önnel való kapcsolatba lépés, hírlevelek küldés (e-mail, SMS, MMS, stb.) az Adatkezelő, illetve egyéb személyek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban annak érdekében, hogy javaslatokat tegyünk Önnek azon termékek/szolgáltatások tekintetében, amelyek érdekelhetik Önt. (i)      azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

(ii)    elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

(iii)   profil adat

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési jogszerűségét.

a hozzájárulás visszavonásáig; vagy az Adatkezelő tekintetében tanúsított utolsó aktivitást követő 1 évig
Piackutatások, elégedettségi szintre vonatkozó felmérésekkel kapcsolatos megkeresések, marketing kampányok eredményességének mérése (i)      azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

(ii)    elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

(iii)   profil adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (üzleti érdekeink védelme) az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig
Panaszkezelés (panasz kivizsgálása, információkérés, jegyzőkönyv készítése, szükséges intézkedések megtétele) (i)      azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

(ii)    elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

(iii)   panasz tartalma

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése fogyasztói panasz esetén: 3 év (Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7) bek.)

egyéb esetben: általános elévülési idő (5 év)

В случай, че Вашите лични данни са необходими за изпълнение или сключване на правно задължение или договор и Вие откажете да предоставите тези данни, Обработващият данни е възможно да не може да изпълни съответния договор (т.е. да не бъде възможно предоставянето на Услугата).

  1. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  • Обработващи лични данни

Администраторът на данни използва и услугите на други дружества, за да поддържа уебсайта и да предоставя услугите си. Тези компании (обработчици на данни) предоставят услуги, като например обслужване на клиенти, доставка до дома, изпращане на бюлетини и др. В някои случаи тези компании също имат достъп до лични данни с цел да предоставят услуга от името на Администратора на данни. Важно е обаче, че те не са упълномощени да използват Вашите лични данни за свои собствени цели.

Процесори на данни, използвани от Администратора на данни:

име Заглавие Дейност
Hidden Design Kft. 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1. tárhelyszolgáltatás
Dialogue Creatives Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. weboldal fejlesztés
Twilio SENDGRID 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 USA hírlevél-küldés
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1031 Budapest, Záhony utca 7. számlák előállítása

 

  • Прехвърляне на лични данни към други страни, обработващи данни

В дадени случаи Администраторът на данни прехвърля лични данни към страни, които обработват такива данни от свое име и за своя полза. Може да се случи такива прехвърляния да бъдат изисквани от правна норма (такова е например прехвърлянето на определена транзакционни, технически или данни, необходими за идентификация, към полицията или друг орган на властите). В други случаи обаче прехвърлянето се осъществява на друго правно основание, особено въз основа на законен интерес или Вашето съгласие.

Данните могат също да бъдат споделяни с трети страни в случай, че има достатъчни основания да се смята, че прехвърлянето на данни е необходимо с цел предотвратяването или правното обработване на измама или защитата на този уебсайт от нападения, както и на собствеността и сигурността на Администратора на данни или на клиенти, потребители, други лица или определени компании.

  1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ

В който и да е случай, в който личните данни се прехвърлят извън ЕИП, ние гарантираме съответното равнище на защита на личните данни чрез една от долупосочените гаранции:

  • s лични данни можем да прехвърляме на държава, във връзка с която Комисията на Европейския Съюз е установила, че е осигурила съответното равнище на защита. За подробна информация молим да посетите уебсайта, който можете да откриете на следната връзка: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.
  • в отсъствие на резолюция относно съответствието, ние предоставяме съответното равнище на защита, като прилагаме общите разпоредби за защита на данните, приети от Комисията на Европейския съюз. За подробна информация молим да посетите уебсайта, който можете да откриете на следната връзка: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

С цел получаване на подробна и конкретна информация относно прехвърлянето на лични данни към трета държава, молим да се свържете с нас.

  1. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
ПРАВО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДАДЕНОТО ПРАВО
Право на достъп Имате право на достъп до своите лични данни, включително да искате информация отностно това дали обработваме вашите данни, кои данни се обработват и т.н.
Право на поправка Имате право да поправяте своите лични данни. Това Ви позволява да искате да бъдат поправени всички непълни или неточни данни, които съхраняваме във връзка с Вас.
Право на изтриване При определени условия и в определени случаи имате право на изтриване на своите лични данни. Това означава, че можете да поискате да изтрием личните Ви данни, които може да сме обработили неправомерно или когато използването на Вашите данни вече не е необходимо за постигането на целта, с която са били обработвани. Моля, имайте предвид, че може да не успеем да изпълним молбата Ви поради конкретни правни причини, за които ще бъдете уведомени, ако е приложимо.
Право на ограничаване на обработването Можете също така да поискате ограничаване на обработването на своите лични данни. Например, можете да поискате да спрем обработването на Вашите лични данни, когато използването на данните е неправомерно, но не искате да ги изтрием. Ние ограничаваме обработването на личните Ви данни за определен период, за да проверим точността на тези данни в случай, че поискате да получите ограничаване на обработката на своите лични данни и оспорвате точността на тези данни. Ограничаваме обработката на Вашите лични данни, ако поискате да получите ограничение на обработването на данни, обработването на които е неправомерно и Вие не приемате изтриването на такива данни. Ограничаваме обработването на вашите лични данни, ако не се нуждаем от такива данни за целите на обработването, но Вие изисквате Вашите данни да бъдат установени с цел упражняването или защитата на своите права. Ограничаваме обработването на Вашите лични данни, ако възразите срещу обработването на своителични данни, необходими за осъществяването на целите, свързани със законните интереси, които имаме предвид, и изчакате, за да проверите дали обработването на Вашите лични данни има законно основание, като решението да изчакате не отменя Вашето възражение.
Право на прехвърляне на данните Когато обработването на Вашите данни се основава или на Вашето съгласие, или е необходимо за изпълнението на договор, можете да поискате преноса на личните си данни, които сте ни предоставили в стандартен формат, и можете също така да поискате тези данни да бъдат прехвърлени на друг субект.
Право на възражение Важно е, че когато обработваме Вашите данни въз основа на своите законни интереси, можете да възразите срещу такова обработване и да поискате прекратяване на което и да е от тези действия. В такива случаи ние повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не представим убедителни законови основания за обработването, които са с предимство спрямо Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.
Право да оттеглите съгласието си Можете да оттеглите съгласието си по всяко време (в настройките на бисквитките) в случаите, в които имаме необходимост от Вашето съгласие с цел да можем да обработваме Вашите данни. Не забравяйте, че оттеглянето на съгласието няма да повлияе на законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие, предоставено преди съответното оттегляне.
Право на подаване на жалба Без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за защита, които може да имате (каквито са правото на подаване на иск във връзка с обезщетение за вреди, претърпени в резултат на нарушение на GDPR), имате право да подадете жалба до Надзорен орган (Унгарската служба за защита на данните и свободата на информация (NAIH) или друг надзорен орган за защита на данните в държавата-членка, където се намира Вашето обичайно местопребиваване, месторабота или мястото, където е извършено предполагаемото нарушение), ако смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, се извършва в нарушение на GDPR. Данните за контакт с Унгарската служба за защита на данните и свободата на информация са, както следва:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

адрес: 1363 Budapest Pf. 9.

Елеетронен адрес: ugyfelszolgalat@naih.hu

телефон: +36 1 391 1400

уебсайт: www.naih.hu